top of page
Erelonen
 
Transparantie over erelonen is ons motto. Om die reden wordt een vast uurloontarief van € 120,00 gehanteerd. Het uurloontarief bevat alle (administratieve) kosten, behalve de gerechtskosten (met inbegrip van aangetekende zendingen) en de kosten voor verplaatsing.
 
Enkel voor advocaten met meer dan acht jaar beroepservaring wordt een supplement van € 30,00 per uur aangerekend.

In geval van een algeheel gunstige en succesvolle afloop van een kapitale betwisting, aanvaardt de cliënt dat er een supplementaire succes-fee zal verschuldigd zijn die maximaal € 100,00 / u. kan bedragen.

De uren van een eerstejaars stagiair worden gehalveerd. Die van een tweede- en derdejaars stagiair worden met 25% gereduceerd. Het detail van de prestaties, dat bij de factuur wordt gevoegd, bevat evenwel het effectief aantal gepresteerde uren. Dit zodat het voor u toetsbaar is dat de vermindering werkelijk wordt doorgevoerd. 

Daarnaast wordt in regel in elk dossier een voorschot gevraagd. Dit wordt individueel met de cliënt besproken.

Advocaten zijn sinds  1 januari 2014 ook verplicht 21% BTW aan te rekenen.
 

Erelonen en (wettelijke) voorwaarden

Ereloonbetwisting
In het kader van een buitengerechtelijke geschillenbeslechting zijn de advocaten onderworpen aan de arbitrageregels inzake ereloonbetwistingen van de balie Gent van 17 februari 2009 en de Codex van de balie Gent van 1 februari 2009.
 
U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling op de website van de balie te Gent (www.balie-gent.be). 
 
Beroepsaansprakelijkheid
De beroepsaansprakelijkheid van elk van de advocaten en stagiairs van het kantoor is gedekt onder de verzekeringspolis afgesloten door de Orde der Vlaamse Balies.
 
De hoofdverzekeraar is NV Amlin Europe en medeverzekeraars zijn Zurich Insurance plc (25%) en NV KBC Verzekeringen (5%).
 
De cliënt aanvaardt uitdrukkelijk dat per individueel schadegeval de beroepsaansprakelijkheid van de advocaat/dienstverlener beperkt wordt tot het maximaal bedrag dat wordt uitbetaald door de verzekeraar.
Privacy en vertrouwelijkheid
Uw persoonsgegevens worden, in het kader van de behartiging van uw belangen, door Advamo bvba verwerkt. Als cliënt heeft u steeds toegang tot uw eigen persoonsgegevens en hebt u het recht deze gegevens desgevallend te corrigeren. 
Alle briefwisseling en e-mails die u ontvangt zijn absoluut vertrouwelijk. Mocht de informatie niet voor u bestemd zijn, wordt u vriendelijk verzocht ons hiervan onmiddellijk te verwittigen en de drager te vernietigen. 
Overeenkomstig de geldende bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hanteert ADVAMO bvba een strikt                                                        dat werd uitgeschreven in een vertrouwelijkheidscharter. 
 
Overige voorwaarden
  • Advamo bvba is aansprakelijk voor uw dossier. 
  • de wet van 2 augustus 2002 op de bestrijding van de betaalachterstand in handelszaken is van toepassing op alle opdrachten die aan de advocaten worden toevertrouwd.
  • betalingen die bestemd zijn voor de cliënt en voor de tegenpartij, moeten steeds op de derdenrekening gebeuren. Deze derdenrekening staat onder toezicht van de Stafhouder.
  • voor alle geschillen zijn de Rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen of het ressort Gent bevoegd. Consumenten kunnen zich richten tot www.ligeca.be, de ombudsdienst consumenten/advocaten per mail aan oca@ligeca.be, per brief aan Ombudsdienst Ligeca, Staatsbladsstraat 8, 1000 Brussel of per fax: 02 307 72 21.
  • de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, zoals gewijzigd door de wet van 12 januari 2004 en de wet van 8 januari 2010 is van toepassing op alle dossiers. 
bottom of page