top of page

 

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVAMO

TOEPASSING

 

Art. 1. Deze algemene voorwaarden betreffen de overeenkomst tussen de cliënt en ADVAMO bv, advocatenkantoor met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Mathias Gesweinstraat 44 en met ondernemingsnummer 0475.285.152.

 

Art. 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door of namens Advamo geleverde of te leveren diensten/prestaties en op alle rechtsverhoudingen die in dit verband tussen Advamo en derden tot stand komen. Het toevertrouwen van een dossier aan Advamo betekent automatisch de aanvaarding van deze algemene voorwaarden zowel voor het betreffende dossier als voor latere dossiers, en dit onder voorbehoud van eventuele latere wijzigingen waarvan de cliënt op gepaste wijze zal worden geïnformeerd. De toepassing van algemene voorwaarden van de cliënt of enige voorwaarden waarnaar van de cliënt afkomstige stukken verwijzen, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

 

ERELONEN, KOSTEN EN VOORSCHOTTEN

 

Art. 3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zullen alle opdrachten op uurbasis tegen de uurtarieven van Advamo worden uitgevoerd. De standaard uurtarieven die door Advamo worden gehanteerd, zijn de tarieven die werden afgesproken bij aanvang van de dienstverlening en het voorwerp kunnen uitmaken van een opdrachtbrief. Advamo mag haar uurtarieven aanpassen in functie van de aard van de zaak, de inzet, de moeilijkheidsgraad, de specialisatie en de ervaring van de behandelende advocaat en het dringend karakter van de opdracht. Voorts kan/mag Advamo haar standaard uurtarieven bij aanvang van een nieuw boek- of kalenderjaar tevens aanpassen.

 

Art. 4. De erelonen van Advamo zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, exclusief algemene kantoor- en administratiekosten. Erelonen en kosten van derden, alsook bijzondere in het kader van het dossier gemaakte onkosten die door Advamo werden voorgeschoten, worden echter afzonderlijk doorgerekend aan de cliënt. Het betreft onder meer, zonder daartoe beperkt te zijn, kosten inzake griffie, hypotheekkantoren, registratiekantoren, officiële en officieuze registers en databanken, derde advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, vertalers, accountants, revisoren, deskundigen, bemiddelaars en (binnenlandse of buitenlandse) openbare instanties, verplaatsingskosten, opzoekingskosten (infobase,…), etc.

 

Art. 5. Advamo heeft het recht om, zowel voor aanvang van als tijdens haar werkzaamheden, aan de cliënt een voorschot te vragen d.m.v. een provisienota. De werkzaamheden zullen pas worden aangevat of voortgezet na de betaling van deze provisie. Ook kosten zullen slechts worden voorgeschoten mits betaling van de vermelde provisie. Een voorschot is een forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan Advamo, voorafgaand aan een gedetailleerde tussentijdse staat of eindstaat. In de eindstaat worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht. Aan nieuwe cliënten wordt vooraf steeds een voorschot gevraagd, waarvan het bedrag afhankelijk is van de te verrichten werkzaamheden en/of voor te schieten kosten. Voorschotten kunnen steeds gevraagd worden wanneer de aard van de zaak en/of de te verrichten werkzaamheden dit vereisten, alsook wanneer er twijfel is over de solvabiliteit van de cliënt en/of er kosten moeten worden voorgeschoten

 

Art. 6. Alle hierboven vermelde bedragen zijn nog te vermeerderen met het toepasselijk btw-percentage, momenteel 21%.

 

Art. 7. Alle facturen van Advamo dienen door de cliënt door middel van overschrijving op een op de factuur vermeld rekeningnummer te worden betaald binnen de vijftien dagen na factuurdatum. Alle onbetaalde voorschotfacturen, ereloon- of kostenstaten, worden van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verhoogd met een intrest van 8% per jaar, te rekenen van de factuurdatum, en een forfaitaire vaste vergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 75 EUR. Voorts heeft Advamo recht op vergoeding van gerechtskosten en rechtsplegingsvergoeding, indien een gerechtelijke invorderingsprocedure wordt ingeleid.

 

Art. 8. Indien de cliënt niet akkoord gaat met een factuur, dient hij deze binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk en gemotiveerd te protesteren.

 

Art. 9. Advamo behoudt zich het recht voor om al haar werkzaamheden op te schorten, tot op het ogenblik dat alle facturen integraal betaald zijn, dan wel om de overeenkomst met de cliënt te beëindigen, dit met onmiddellijke ingang. Advamo kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de schade die zou voortvloeien uit de schorsing van haar werkzaamheden of de beëindiging van de overeenkomst met de cliënt.

 

Art. 10. Indien de belangen van meerdere cliënten worden behartigd in het kader van dezelfde zaak, dan zijn al deze cliënten hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling van de facturen die betrekking hebben op deze zaak (desgevallend vermeerderd met de aanhorigheden vermeld in deze algemene voorwaarden en alle invorderingskosten), en dit ongeacht aan welke cliënt de facturen werden gericht.

Art. 11. Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen, treedt Advamo en de door haar aangestelden niet pro-deo op.

 

MODALITEITEN

Art. 12. Indien de cliënt niet bij machte is om de betalingsvoorwaarden van de dienstverstrekker na te leven, kan hij aan het kantoor uitzonderlijk toelating vragen om de verschuldigde staat van erelonen en kosten in termijnen af te korten. Indien aan dit verzoek gunstig gevolg wordt verleend, hetgeen moet blijken uit een uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, dan zal de dienstverstrekker gerechtigd zijn om bij aanbetaling door de schuldenaar kwijtings- en inningsrechten supplementair aan te rekenen.

 

Advamo is gerechtigd om in geval van een aanbetaling een bijkomend recht te innen van 1% (met een minimum van 12,58 EUR en een maximum van 124,75 EUR) op alle geïnde bedragen die in mindering komen op de verschuldigde hoofdsom.

 

Wanneer de betaling van de schuld in meerdere schijven gebeurt, houdt Advamo een proportioneel kwijtingsrecht in op het bedrag van elke storting, ter dekking van de kosten voor het bijkomend beheer, veroorzaakt door de spreiding van de betalingen. De gehanteerde tarieven zijn exclusief BTW.

 

125,00 EUR tot 249,99 EUR = 7,16 EUR

 

250,00 EUR tot 494,99 EUR = 12,58 EUR

 

495,00 EUR tot 744,99 EUR = 26,90 EUR

 

745,00 EUR tot      ...     EUR = 35,64 EUR

 

DERDENGELDEN

 

Art. 13. Advamo stort alle bedragen die zij voor rekening van de cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan de cliënt. Indien Advamo een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, brengt zij de cliënt op de hoogte van de ontvangst van het bedrag en de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.

 

Art. 14. Advamo mag op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de cliënt tegoeden inhouden tot aanzuivering van de bedragen die de cliënt aan haar verschuldigd is. Zij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte.

 

Art. 15. Advamo stort alle bedragen die zij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden binnen de kortst mogelijke tijd door aan deze derden.

 

 

MIDDELENVERBINTENIS - AANSPRAKELIJKHEID

 

Art. 16. De verplichtingen van Advamo behelzen louter een middelenverbintenis, tenzij (i) uitdrukkelijk anders overeengekomen of (ii) uit de aard van de verbintenis volgt. Advamo is niet aansprakelijk bij overmacht of vreemde oorzaak. Verder zal Advamo bij de keuze van niet in zijn organisatie werkzame derden (waaronder buitenlandse advocaten, accountants, schade-experts, deurwaarders, deskundigen, adviseurs of dienstverleners zoals onder meer een post- of koeriersbedrijf of een bank of financiële instelling) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Advamo is echter niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden.

 

Art. 17. Advamo is niet aansprakelijk voor de fouten of tekortkomingen van gerechtelijke ambtenaren (o.a. politie, griffiepersoneel, magistraten), noch voor de gerechtelijke achterstand en/of trage behandeling van dossiers voor geding beslechtende instanties.

 

Art. 18. Advamo is verzekerd voor de beroepsaansprakelijkheid in het kader van de door de cliënt toevertrouwde opdracht. Enkel de voorwaarden en de bedragen die in laatstgenoemde verzekering zijn opgenomen zijn van toepassing. De cliënt aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij zou lijden ingeval van eventuele beroepsfout(en) begrensd is tot het door de verzekering uitbetaald bedrag, dan wel, bij gebreke daaraan, tot het bedrag van de voor de betreffende opdracht in rekening gebracht honorarium, met uitzondering van het geval van kwade trouw of opzettelijke fout. De polis, dan wel een certificaat van deze polis, kan op eenvoudig verzoek worden verkregen.

 

Art. 19. Aanspraken met betrekking tot diensten verleend door Advamo kunnen enkel gericht worden tegen Advamo. Voor zover de wet zou toelaten dat vennoten, medewerkers of werknemers van Advamo persoonlijk kunnen worden aangesproken, gelden ook voor deze alle bepalingen in deze algemene voorwaarden.

 

Art. 20. Advamo herinnert haar cliënten eraan dat juridische procedures risico’s en kosten (naast de eigen advocatenkosten) met zich meebrengen. In het bijzonder herinnert Advamo de cliënt aan de regeling m.b.t. de gerechtskosten, zoals vervat in de artikels 1017 en 1022 Ger. W. en het Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007 ter uitvoering ervan. Op basis van deze wetsbepalingen wordt (in burgerlijke rechtszaken) in principe de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, omvatten deze kosten onder meer een rechtsplegingsvergoeding d.i. een “forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijkgestelde partij”. Het bedrag van deze rechtsplegingsvergoeding wordt in specifieke tariefschalen vastgesteld, dewelke periodiek geïndexeerd worden. Er gelden gelijkaardige regels voor andere procedures, zoals bv. strafprocedures, administratiefrechtelijke procedures en tuchtprocedures. De cliënt erkent afdoende te zijn ingelicht omtrent deze risico’s en kosten.

 

 

INFORMATIE EN CONFIDENTIALITEIT

 

Art. 21. De cliënt dient op eerste verzoek onmiddellijk alle informatie te verstrekken die met de opdracht verbonden is. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van door hem verstrekte gegevens, informatie en stukken. Indien de cliënt zijn noodzakelijke medewerking niet, niet tijdig of niet conform de afspraken verleent, staat het Advamo vrij om voor de cliënt geen werkzaamheden meer te verrichten en zich geheel aan de zaak te onttrekken. Advamo is niet aansprakelijk voor enige schade die uit deze onttrekking zou kunnen voortvloeien.

 

Art. 22. Advamo verbindt zich ertoe elke opdracht te behandelen met de confidentialiteit voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en de deontologische regels van de Orde van Advocaten.

 

Art. 23. Overeenkomstig de toepasselijke deontologische regelgeving (de ‘regelgeving’), verwittigt Advamo de cliënt dat het bij gelegenheid de naam van de cliënt kan aanwenden voor marketingdoeleinden of in een context (zoals Cv’s, praktijk- en website-omschrijvingen) die kunnen worden beschouwd als reclame verricht door advocaten overeenkomstig de regelgeving. Door deze algemene voorwaarden te aanvaarden, stemt de cliënt er mee in dat Advamo dit doet, weliswaar onderworpen aan de verplichting om het beroepsgeheim na te leven alsook enige andere verplichting die advocaten moeten naleven onder enige toepasselijke wetgeving en deontologische regels.

 

Art. 23. De beroepsregels laten Advamo toe om, mits strikte naleving van het beroepsgeheim, zaken te aanvaarden voor andere cliënten wier activiteiten concurrerend kunnen zijn met deze van de cliënt. Advamo is tevens gerechtigd om andere cliënten wier belangen strijdig zijn met deze van de cliënt bij te staan in materies waarin deze laatste Advamo niet regelmatig raadpleegt.

 

Art. 25. Mits akkoord van de cliënt kan de tussenkomst in een transactie of een proces gemeld worden aan de pers. Zodra het bestaan van deze transactie of van dit proces openbaar wordt, is geen voorafgaandelijke toestemming van de cliënt meer vereist.

Art. 26. Intellectuele eigendomsrechten – contracten, adviezen, opinies, schriftelijke stukken, conclusies en andere documenten uitgaand van Advamo vallen onder het beroepsgeheim en zijn bestemd voor exclusief gebruik door de geadresseerde(n). Ongeacht de vorm waaronder of de drager waarmee het resultaat van diensten van Advamo wordt overgemaakt, gebeurt dit uitsluitend ten gunste en ter informatie van de cliënt. Deze documenten zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, geciteerd of openbaar gemaakt (tenzij voor intern gebruik door de cliënt) zonder de voorafgaande toelating van Advamo, tenzij dit vereist is door de wet of door een bevoegde regelgevende instantie (in welk geval de cliënt Advamo daarvan vooraf op de hoogte zal moeten brengen, tenzij dat door de wet verboden is).

 

 

BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

 

Art. 27. Zowel de cliënt als Advamo hebben het recht om de overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder motivering te beëindigen.

 

Art. 28. De cliënt is in dit geval verplicht om alle prestaties en kosten tot op de datum van beëindiging van de overeenkomst te voldoen. Advamo maakt daartoe een eindstaat van erelonen en kosten op en bezorgt deze aan de cliënt.

 

Art. 29. Advamo bezorgt de cliënt op eerste verzoek zijn dossier terug, voor zover inmiddels geen ander raadsman is aangeduid door de cliënt.

 

Art. 30. Advamo is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de beëindiging van haar overeenkomst met de cliënt.

 

 

IDENTIFICATIEPLICHT

 

Art. 31. Het preventieve luik van de antiwitwaswetgeving, zoals deze van tijd tot wordt gewijzigd, is eveneens van toepassing op de advocatuur. De antiwitwaswetgeving beoogt de beteugeling van diverse witwaspraktijken. Advocaten dienen in het kader van het preventieve luik bepaalde transacties te melden en een aantal administratieve verplichtingen te vervullen. Een melding van bepaalde verdachte transacties dient te gebeuren bij de stafhouder, die de informatie vervolgens overmaakt aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking. Deze meldingsplicht geldt in beginsel niet in het kader van een (potentieel) rechtsgeschil. Verder is op grond van een wettelijk ingestelde identificatieplicht de advocaat verplicht de identiteit van de cliënt te controleren. Het is Advamo, alsook de behandelende advocaat verboden om de cliënt in te lichten dat informatie werd meegedeeld en/of dat er een onderzoek aan de gang is.

 

 

DIVERSE BEPALINGEN

 

Art. 32. Advamo behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Bij gebreke aan schriftelijk protest binnen de veertien dagen na kennisgeving van de gewijzigde algemene voorwaarden aan de cliënt, wordt de cliënt geacht te hebben ingestemd met de gewijzigde tekst en bindt deze gewijzigde tekst de cliënt voor de toekomst.

 

Art. 33. Indien één of meerdere bedingen van deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig of onafdwingbaar zouden zijn, tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bedingen van deze algemene voorwaarden niet aan. Partijen verbinden zich ertoe om dergelijk nietig, ongeldig of onafdwingbaar beding in onderling overleg onverwijld te vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijk beding zoveel mogelijk benadert.

 

Art. 34. Onze algemene voorwaarden zijn op onze website verkrijgbaar, in het Nederlands, Frans (Français) en Engels (English). Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende taalversies van onderhavige algemene voorwaarden primeert de tekst in de taal waarin de correspondentie met de cliënt voornamelijk wordt gevoerd.

 

Art. 35. Advamo archiveert na beëindiging van elke opdracht het dossier en bewaart dit vervolgens voor een periode van vijf jaar. Originele documenten kunnen aan de cliënt terugbezorgd worden en dienen desgevallend door hem te worden gearchiveerd. Na voormelde periode van vijf jaar wordt het dossier definitief vernietigd en erkent de cliënt dat hij onder geen voorwendsel nog aanspraak kan maken op enig stuk van zijn/haar dossier.

 

Art. 36. Enkel het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst.

 

Art. 37. Voor alle geschillen zullen uitsluitend de rechtbanken en hoven bevoegd zijn van het gerechtelijk arrondissement van de plaats van vestiging van de dienstverlenende advocaat. Voorafgaand aan een eventuele gerechtelijke procedure, tracht Advamo in der minne een einde te maken aan de gerezen discussie, dit overeenkomstig de toepasselijke regels van de Orde van Advocaten.

bottom of page